Umalle (उमाळे)

जो भारतीय विचार केळयत आमची कालची आनी आयची पिळगी ल्हानाची व्हड जाली तो विचार मुळासकट हुमटावन उडोवपाचें एक दुश्ट अभियान लिपचोरयां चालू आसाताका लागून पुरोगामित्वाचे दिकेन फुडें वचपाचें सोडून आमी प्रतिगामित्वाक वेंगायतात काय कितें अशे विभ्रमीत आवतिकायेंत आयज आमी वावुरतातहें अशेंच उरल्यार अखंड भारताचें आमचें सपन भंगतलें आनी अभिव्यक्तीची गोमटी अंदिल्ल्यान भावी पिळगेची विज्ञाना वयली निश्ठा नश्ट जावन ती अंधश्रद्ध जातली हाचो हुसको दिसलेबगर रावनाभूतकाळ सांगता की अशा वेळार प्रागतीक विचारांचें भारतीय साहित्य लामणदिव्यांतले वातीवरी आमकां दिका दाखोवपाचें काम सातत्यान करीत आयलांआयजूय हो राष्ट्रव्यापी भारतीय विचार कसल्याच अभिनिवेशा बगर आनी भंया विरयत फुडें व्हरपाचें काम साहित्यच चड प्रभावी तरेन करताह्या भरवंशार दक्षिणायन अभियानाचे हे उमाळे…

Umalle (उमाळे)

जो भारतीय विचार केळयत आमची कालची आनी आयची पिळगी ल्हानाची व्हड जाली तो विचार मुळासकट हुमटावन उडोवपाचें एक दुश्ट अभियान लिपचोरयां चालू आसाताका लागून पुरोगामित्वाचे दिकेन फुडें वचपाचें सोडून आमी प्रतिगामित्वाक वेंगायतात काय कितें अशे विभ्रमीत आवतिकायेंत आयज आमी वावुरतातहें अशेंच उरल्यार अखंड भारताचें आमचें सपन भंगतलें आनी अभिव्यक्तीची गोमटी अंदिल्ल्यान भावी पिळगेची विज्ञाना वयली निश्ठा नश्ट जावन ती अंधश्रद्ध जातली हाचो हुसको दिसलेबगर रावनाभूतकाळ सांगता की अशा वेळार प्रागतीक विचारांचें भारतीय साहित्य लामणदिव्यांतले वातीवरी आमकां दिका दाखोवपाचें काम सातत्यान करीत आयलांआयजूय हो राष्ट्रव्यापी भारतीय विचार कसल्याच अभिनिवेशा बगर आनी भंया विरयत फुडें व्हरपाचें काम साहित्यच चड प्रभावी तरेन करताह्या भरवंशार दक्षिणायन अभियानाचे हे उमाळे…

About the Book

जो भारतीय विचार केळयत आमची कालची आनी आयची पिळगी ल्हानाची व्हड जाली तो विचार मुळासकट हुमटावन उडोवपाचें एक दुश्ट अभियान लिपचोरयां चालू आसा‐ ताका लागून पुरोगामित्वाचे दिकेन फुडें वचपाचें सोडून आमी प्रतिगामित्वाक वेंगायतात काय कितें अशे विभ्रमीत आवतिकायेंत आयज आमी वावुरतात‐ हें अशेंच उरल्यार अखंड भारताचें आमचें सपन भंगतलें आनी अभिव्यक्तीची गोमटी अंदिल्ल्यान भावी पिळगेची विज्ञाना वयली निश्ठा नश्ट जावन ती अंधश्रद्ध जातली हाचो हुसको दिसलेबगर रावना‐ भूतकाळ सांगता की अशा वेळार प्रागतीक विचारांचें भारतीय साहित्य लामणदिव्यांतले वातीवरी आमकां दिका दाखोवपाचें काम सातत्यान करीत आयलां‐ आयजूय हो राष्ट्रव्यापी भारतीय विचार कसल्याच अभिनिवेशा बगर आनी भंया विरयत फुडें व्हरपाचें काम साहित्यच चड प्रभावी तरेन करता‐ ह्या भरवंशार दक्षिणायन अभियानाचे हे उमाळे…

Details
Author:
Genre: Anthology
Tags: Dakshinayan Abhiyan, Dakshinayan Indian Thought Vol VI, Dr. Ganesh Devy, Series
Publisher: Under the Peepal Tree
Publication Year: 2018
Format: Paperback
Length: 286 pages
ISBN: 9789386301840
List Price: Rs. 300/-
About the Author
Damodar Mauzo

दामोदर मावजो हे एक नामनेचे कथाकार, कादंबरीकार, निबंदकार, समिक्षक आनी पटकथा-संवाद लेखक. तांचे आयज मेरेन ५ कथांझेले, २ कादंबऱ्यो, १ नवलिका, ५ भुरग्यांचीं पुस्तकां हे भायर संपादीत आनी अणकारीत पुस्तकांय उजवाडाक आयल्यांत. हालींच तांणी इंग्लिशींत बरयिल्लें ‘इंक ऑफ डिस्सेण्ट’ पुस्तकय प्रकाशीत जालां. राज्य आनी राष्ट्रीय पावंड्या वयले जायते पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. तांची ’कार्मेलीन’ कादंबरी तेरा भासांनी अणकारीत जाल्या. ते भायर ३ कथांझेले आनी २ कादंबऱ्यो इंग्लीशींत अणकारून गेल्यात. ‘तेरेझास मॅन..’ हें पुस्तक २०१५ वर्सा आंतरराष्ट्रीय प्रतिश्ठेच्या फ्रॅंक ओ कॉनर इंटरनेशनल अवॉर्डा खातीर नामांकीत जाल्लें.